Actief burgerschap

Actief burgerschap

Op Polygoon is aandacht voor normen en waarden vanzelfsprekend. We willen onderwijs geven waarin samen wordt geleerd en samen wordt gewerkt, met respect voor ieders leefwijze en levensovertuiging. Dit moet zichtbaar zijn in de omgang tussen leerlingen, ouders en alle medewerkers van de school. Ook zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor maatschappelijke vraagstukken en de ons omringende samenleving. Van overheidswege heeft dit thema de term “Actief Burgerschap” meegekregen.

Wat verstaan wij onder “Actief Burgerschap”:

De bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren, oftewel medeverantwoordelijkheid hiervoor nemen. Mensen nemen actief deel aan de samenleving en hebben een eigen inbreng. Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor de inrichting en organisatie van hun leven. Dit kunnen we, op hun eigen niveau, ook van kinderen vragen. We proberen kinderen dit besef bij te brengen.

Polygoon werkt samen met het Platform Filmwijk, een onderdeel van deze samenwerking is de jaarlijkse en landelijke schoonmaakdag,  Filmwijk schoon!